Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeBibob

WET BIBOB

Als ondernemer kunt u geconfronteerd worden met de wet Bibob. Bij een veelheid aan vergunningen en transacties met de overheid, is een Bibob-onderzoek onderdeel van de procedure. Kuyp Baar advocaten kan u hierbij bijstaan. Wanneer u bijvoorbeeld wordt geconfronteerd met een negatieve bibob-toets of vóórdat u de aanvraag van de vergunning indient, door te adviseren over de te ondergane toetsing. We hebben ervaring op alle gebieden waar de wet Bibob betrekking op heeft.

wet_bibob_onderzoek_toetsOnze cliënten vinden het prettig dat we geen kantoorkosten hanteren en dat u altijd rechtstreeks contact heeft met uw advocaat. We hanteren korte lijnen, schakelen snel en geven helder advies.

Indien u advies wilt inwinnen kunt u altijd vrijblijvend telefonisch contact opnemen. Na een telefoongesprek kunnen we bepalen of uw zaak bij ons in de goede handen is.

Wat is de wet Bibob?

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, oftewel de wet Bibob, is een relatief nieuwe wet, ingevoerd in 2002. Circa 10 jaar later, op 1 juli 2013, is de wet Bibob gewijzigd, het bereik van de wet is uitgebreid en de toepassing vereenvoudigd. De zogenaamde Bibob-toets kan sinds die tijd dus nog vaker en makkelijker worden ingezet. Op 1 augustus 2020 is de wet wederom aangepast, waarbij het bereik nog verder uitgebreid is.

Heel kort gezegd maakt de Bibob het mogelijk dat bij de aanvraag of intrekking van vergunningen en subsidies en overheidsopdrachten, een integriteitsbeoordeling wordt uitgevoerd. Doel van de wet is het voorkomen van het verstrekken van vergunningen of opdrachten waarmee criminele activiteit gefaciliteerd kunnen worden.

Welke gebieden

De Bibob kan op tal van terreinen worden ingezet. In de Wet Bibob worden de terreinen waarop de wet van toepassing is opgesomd. De wet maakt daarbij onderscheid tussen zogenaamde beschikkingen en overheidsopdrachten.

Bij beschikkingen valt te denken aan vergunningen op het gebied van de Drank en Horeca-wet, de Wet op de Kansspelen, de Opiumwet, de Woningwet, bepaalde omgevingsrecht vergunningen etc. Ook op bepaalde subsidies is de Bibob van toepassing. Bij beschikkingen die onder de wet vallen, heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid een aangevraagde vergunning of subsidie te weigeren of een eerder verleende vergunning of subsidie in te trekken, vanwege ernstig gevaar dat die beschikking wordt gebruikt om strafbaar verkregen voordeel te benutten of om strafbare feiten te plegen.

Bij overheidsopdrachten in de sectoren bouw, milieu en ICT, kan voordat een opdracht gegund wordt, een advies aan het bureau Bibob gevraagd worden. Daarnaast kan in het kader van vastgoedtransacties met de overheid, een Bibob-advies worden gevraag.

Bestuursorganen, zoals een gemeente, kunnen bij een vergunningsaanvraag zelf de zogenaamde BIBOB-toets uitvoeren en dus zelf nagaan of van ‘ernstig gevaar’ sprake is. De wet Bibob geeft dus de mogelijkheid de vergunning te weigeren of in te trekken, indien dat ernstig gevaar wordt vastgesteld. Indien nodig kan het bestuursorgaan ook het landelijk bureau Bibob vragen een advies uit te brengen over het bestaan van en de mate van ernstig gevaar.

Belangrijk om te weten is dat de wet ook de mogelijkheid biedt een beschikking te weigeren indien door de betrokkene zelf niet de benodigde gegevens worden verschaft om de Bibob-toets te kunnen uitvoeren.

Als ondernemer kunt u dus te maken krijgen met de Bibob. Vooral als u actief bent in bijvoorbeeld de horeca, valt te verwachten dat u bij aanvraag van een vergunning een Bibob-toetsing moet doorlopen. Juist omdat het verkeerd of onvolledig invullen van de benodigde formulieren al tot een weigering van de vergunning kan leiden, is het van belang om tijdig advies in te winnen.

Kuyp Baar advocaten adviseert en procedeert in Bibob-zaken. Wij kunnen u adviseren bij aanvragen waarop de Bibob van toepassing is en bijstaan indien een vergunning of subsidie wordt ingetrokken op grond van de wet.

Neem vrijblijvend contact met ons op.