Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeBestuursrechtDierenzaken

Wet Dieren

De Wet dieren is een zogenaamde kaderwet waarin de kaders voor alle regelgeving op het gebied van gehouden dieren zijn neergelegd. De wet is nader uitgewerkt in zogenaamde lagere regelgeving, zoals besluiten en ministeriële regelingen. De belangrijkste uitwerkingen zijn het Besluit houders van dieren en de Regeling houders van dieren.

dierenzaken_wet_dieren_hond_in_beslag_genomenDe Wet bevat enkele regels die zien op alle dieren, dus ook de niet gehouden en wilde dieren. Zoals bijvoorbeeld het verbod op dierenmishandeling dat is opgenomen in artikel 2.1 lid 1 van de Wet en de plicht om een hulpbehoevend dier de nodige zorg te verlenen, 2.1 lid 6 van de Wet. Deze normen gelden voor alle dieren en ook voor eenieder. Verreweg de meeste normen die in de Wet dieren of de daarop gebaseerde regelgeving zijn gesteld, zien echter specifiek op gehouden dieren. 

Naast normen die zien op het houden van dieren, worden in de Wet Dieren ook normen gesteld over bijvoorbeeld dierlijke producten, dierziektes en diergeneesmiddelen. De regelgeving rond diergeneesmiddelen is complex te noemen. Kuyp Baar advocaten adviseert regelmatig dierenartsen, dierenopvangcentra en handelaren in diergeneesmiddelen over de uitleg van deze regelgeving. Ook wordt bijstand verleend in procedures rond vermeende overtredingen van deze regelgeving.

Dierenwelzijn

Veel van de normen in de Wet Dieren zien op dierenwelzijn. Ons kantoor staat personen en organisaties bij die zich inzetten voor de rechten van dieren en dierenwelzijn. Daarbij valt te denken aan procedures die tot doel hebben om adequate handhaving van de Wet Dieren af te dwingen, om zo een hoger niveau van dierenwelzijn te bereiken. Maar ook aan bijstand aan dierenopvangcentra en andere organisaties die zich voor de belangen van dieren inzetten, die zelf met handhaving geconfronteerd worden.

Omdat veel normen in de Wet Dieren en het besluit Houders van dieren zogenaamde ‘open normen’ zijn, wordt regelmatig geprocedeerd over de reikwijdte van die normen en welke invulling daaraan gegeven moet worden. Mr. Baar publiceert over dit onderwerp ook regelmatig in juridische tijdschriften en geeft hierover ook cursus.

Wet Natuurbescherming

Naast de Wet Dieren, zijn ook in de Wet Natuurbescherming regels over dieren opgenomen. Daarbij gaat het vooral om de bescherming van wilde dieren en de regulering van de handel in wilde dieren of producten van wilde dieren.  Ook biedt deze wet het kader voor de toepassing van de Europese Cites-regelgeving, over onder andere inheemse en uitheemse diersoorten en houdverboden voor bepaalde soorten dieren. Kuyp Baar advocaten heeft de nodige ervaring met procedures op basis van deze wet.

Bijtincidenten

Als een hond een andere hond of een persoon bijt, kan tot handhaving worden overgegaan. De gemeente kan op basis van de Algemene plaatselijke verordening (APV) verschillende maatregelen nemen. Zo kan een aanlijn- en muilkorfgebod worden opgelegd. Ook kan de gemeente de hond in beslag nemen. Tegen deze bestuursrechtelijke maatregelen kan worden geprocedeerd.

Ook kan de politie onderzoek doen naar het bijtincident. U kunt dan als eigenaar strafrechtelijk vervolgd worden voor overtreding van artikel 425 Sr, het niet voldoende zorg dragen voor het onschadelijk houden van een gevaarlijk dier. Ook strafrechtelijk kan beslag gelegd worden op de hond. Ook daartegen kan worden geprocedeerd.

Bij beslag op een hond is het van belang om zo snel mogelijk bijstand in te schakelen, teneinde te voorkomen dat de hond wordt verkocht of aan anderen wordt gegeven, of, erger nog, wordt gedood. Het is namelijk gebruikelijk dat door de opslaghouder waar de hond na het beslag naartoe gebracht wordt, vrij snel om een zogenaamde machtiging tot vervreemding wordt gevraagd. Indien niet tijdig tegen het beslag wordt geprocedeerd, wordt zo’n machtiging vaak al snel verleend. De hond is dan al weg, voordat de procedure is gevoerd. Daarnaast wordt na een bijtincident vaak een gedragstest afgenomen. Ook daarom is het van belang snel deskundige bijstand in te schakelen. Wij werken regelmatig samen met diverse deskundigen die een tegenrapport, een zogenaamde contra-expertise, kunnen opstellen en die de hond, indien nodig, kunnen trainen.

Heeft uw hond iemand of een andere hond gebeten? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.