Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeVoorwaarden

Algemene voorwaarden Kuyp Baar advocaten

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Kuyp Baar advocaten is een Besloten Vennootschap naar Nederlands recht die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen. Deze BV is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 73591254.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Kuyp Baar advocaten worden gegeven, alsmede op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Kuyp Baar advocaten.

1.4 De opdrachtgever c.q. cliënt verklaart door het verstrekken van een opdracht uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en verklaart zich daarmee akkoord. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Met uitzondering van incassogeschillen is de Klachten- en geschillenregeling advocatuur van toepassing op de werkzaamheden/dienstverlening van Kuyp Baar advocaten (zie: De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl)).

1.6 Kuyp Baar advocaten is aangesloten bij de Nederlandse orde van advocaten (NOVA), gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 5, 2595AK te Den Haag.

1.7 Op alle overeenkomsten met Kuyp Baar advocaten is Nederlands recht van toepassing.


2. Opdracht

2.1 Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door de vennootschap. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2.2 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

2.3 Kuyp Baar advocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar vennootschap behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

2.4 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsver­zekering van de Kuyp Baar advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden door Kuyp Baar advocaten wordt gedragen. In geval – om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever c.q. cliënt ter zake van de betreffende opdracht aan de vennootschap verschuldigde en voldane honorarium. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de vennootschap en/of haar – al dan niet ondergeschikte – leidinggevenden.

 

 

 

 

3. Facturering

3.1 Facturering van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten vindt in principe maandelijks plaats, tenzij partijen anders overeenkomen of de aard en/of hoeveelheid van de verrichte werkzaamheden met zich meebrengt dat hiervan wordt afgeweken.

3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken vindt facturering van de gewerkte uren plaats in overeenstemming met het uurtarief dat voor de betrokken personen bij Kuyp Baar advocaten geldt. Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht. Het uurtarief kan periodiek (jaarlijks) door Kuyp Baar advocaten worden aangepast. Kuyp Baar advocaten zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt zoals (maar niet beperkt tot) koerierskosten, vertaalkosten en kosten van ingeschakelde externe deskundigen separaat aan de opdrachtgever in rekening brengen. Reiskosten worden niet afzonderlijk in rekening gebracht, maar worden geacht te zijn verdisconteerd in de gefactureerde reistijd. Reistijd wordt in beginsel volledig in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.3 Werkzaamheden worden slechts verricht nadat de opdrachtgever een voorschotnota heeft voldaan.

3.4 (Voormalig) gedetineerde opdrachtgevers en opdrachtgevers met een financiële draagkracht onder de grenzen die ingevolge de Wet op de rechtsbijstand zijn vastgesteld kunnen via de Raad voor rechtsbijstand aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand, op grond van de bepalingen in de Wet op de rechtsbijstand en met die wet samenhangende regelgeving. Deze houdt onder meer in dat de Raad voor rechtsbijstand het recht op een toevoeging toetst aan het definitieve verzamelinkomen van de rechtszoekende in het peiljaar, alsmede - indien dit verzamelinkomen ten tijde van de aanvraag om toevoeging niet bekend is - de Raad voor rechtsbijstand een voorlopige beslissing neemt die na definitieve vaststelling van het inkomen door de Belastingdienst wordt gevolgd of kan worden door een nieuw besluit door de Raad voor rechtsbijstand, hetgeen kan betekenen dat de Raad voor rechtsbijstand de verleende toevoeging alsnog intrekt en de opdrachtgever zal benaderen teneinde de kosten van de verleende toevoeging zelf te voldoen.

3.5 Kuyp Baar advocaten en de opdrachtgever kunnen overeenkomen dat in afwijking hiervan de opdrachtgever op betalende basis wordt bijgestaan. De opdrachtgever doet in dat geval afstand van zijn recht om op basis van gefinancierde rechtsbijstand te worden bijgestaan. In dat geval zijn op de facturering de financiële voorwaarden als bedoeld in de artikelen 3.1 tot en met 3.3 en 3.8 tot en met 3.11 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

3.6 Wanneer werkzaamheden worden verricht op basis van gefinancierde rechtsbijstand factureert Kuyp Baar advocaten de door de Raad voor rechtsbijstand op te leggen of opgelegde eigen bijdrage(n) aan de opdrachtgever. Op de eigen bijdrage zijn de artikelen 3.8, 3.10 en 3.11 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

3.7 Indien de opdrachtgever op basis van gefinancierde rechtsbijstand wordt bijgestaan worden werkzaamheden slechts verricht nadat de opdrachtgever de eigen bijdrage heeft voldaan.

3.8 Betaling door de opdrachtgever dient, behoudens andersluidende afspraken, plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.9 Het voorschot wordt, behoudens andersluidende afspraken, gedurende de werkzaamheden niet verrekend met tussentijdse facturen. Het door de opdrachtgever betaalde voorschot wordt uitsluitend verrekend met de laatste factuur in verband met de verstrekte opdracht. Een eventueel restant van het voorschot wordt geretourneerd.

3.10 Blijft betaling van de factuur binnen de daarvoor gestelde termijn uit, dan is Kuyp Baar advocaten gerechtigd, op grond van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, het volledige factuurbedrag  te verhogen met incassokosten.  Deze verhoging bedraagt minimaal € 40,- en maximaal € 6.775,-.

3.11 Bij niet tijdige en/of volledige betaling van een declaratie, waaronder een declaratie van een voorschot of een eigen bijdrage, is Kuyp Baar advocaten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de betalingsverplichtingen volledig zijn voldaan, onverminderd de uit de Advocatenwet en aanverwante regelgeving en tuchtrechtspraak voortvloeiende verplichtingen.

 

4. Toevoeging

4.1 Indien bijstand wordt verleend op basis van een toevoeging (pro deo), betracht Kuyp Baar advocaten bij aanvraag, mutatie en declaratie van die toevoeging de nodige zorg voor de juistheid van de daarin opgenomen gegevens. U blijft evenwel zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de controle van uw gegevens. Als ook voor het tijdig maken van bezwaar tegen een beschikking van de raad voor rechtsbijstand. Ook indien de raad voor rechtsbijstand tot terugvordering van de vergoede kosten van rechtsbijstand besluit, is dit een op u rustende verplichting.

4.2 Onze rechtsbijstand strekt zich niet uit tot geschillen met de raad voor rechtsbijstand over de al dan niet afgegeven toevoeging en/of declaratie of invordering daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

5. Processtukken / gegevens

5.1 Kuyp Baar advocaten maakt gebruik van de diensten/software van Basenet Internet Projects BV voor de verwerking van digitale gegevens, waaronder vertrouwelijke/persoonlijke gegevens. Kuyp Baar advocaten bewaart digitale gegevens in het geautomatiseerde werk dat toebehoort aan  Basenet Internet Projects BV.

5.2 Opdrachtgever stemt hierdoor in met de verwerking van zijn/haar gegevens in het in 5.1 genoemde geautomatiseerde werk.

5.3 Kuyp Baar advocaten kan de opdrachtgever (middels een gebruikersnaam en wachtwoord) digitale toegang verschaffen tot een afgesloten omgeving binnen het in 5.1 genoemde geautomatiseerde werk, opdat opdrachtgever toegang verkrijgt tot de op hem/haar betrekking hebbende gedigitaliseerde gegevens.

5.4 Opdrachtgever houdt gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim.

5.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd – anders dan door voorafgaande schriftelijke toestemming van Kuyp Baar advocaten – gegevens uit in 5.3 bedoelde omgeving – te kopiëren, te verzenden, te wijzigen, te vernietigen of anderszins te transformeren, buiten de afgeschermde omgeving te brengen en/of aan derden ter beschikking te stellen op welke wijze dan ook.

5.6 Opdrachtgever verleent aan niemand toegang tot de in 5.3 bedoelde omgeving.

5.7 Kuyp Baar advocaten is na een zorgvuldige afweging gekomen tot de samenwerking met Basenet Internet Projects BV. Kuyp Baar advocaten aanvaardt evenwel geen enkel aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van of fouten in de software/diensten/het geautomatiseerde werk van Basenet Internet Projects BV. Iedere aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk hierdoor uitgesloten.


6. Beëindiging

Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen, onverminderd de uit de Advocatenwet en aanverwante regelgeving en tuchtrechtspraak voortvloeiende verplichtingen. De opdrachtgever dient bij een opzegging van diens zijde ten minste de diensten te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht alsmede na de opzegging verrichte werkzaamheden en kosten die redelijkerwijs door opdrachtgever moeten worden gedragen.

 

7. Derdengelden

Derdengelden zijn gelden die de Stichting Beheer Derdengelden Kuyp Baar advocaten ten behoeve van de opdrachtgever van Kuyp Baar advocaten ontvangt op derdengeldenrekening (KvK: 70373868).

 

8. Geschillen

8.1 Kuyp Baar advocaten neemt deel aan de klacht- en geschillenregeling advocatuur. 

8.2 Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocaat. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van een bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijk cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

8.3 Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten over onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, dan kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

8.4 De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door ons aan u te verzenden opdrachtbevestiging waarin naar de regeling wordt verwezen. Het Reglement en een korte uitleg van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur treft u op onze website.

8.5 Bij geschillen die niet onder de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur vallen, of indien de cliënt zich tot de gewone rechter wendt als bedoeld in lid 2 van dit artikel, is de Rechtbank Midden-Nederland bevoegd.

8.6 Indien de uitleg van de Nederlandse en de Engelse versie van deze algemene voorwaarden verschilt, is de Nederlandse versie beslissend.

 

9. Geheimhouding

Kuyp Baar advocaten mag zich beroepen op haar verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht ongeacht het standpunt dienaangaande van de cliënt.

 

 

Versie: 1 maart 2022