Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeBestuursrechtBestuurlijke handhaving

Bestuurlijke handhaving

Bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies en ministers kunnen op verschillende manieren tot bestuursrechtelijke handhaving overgaan.

Het kan daarbij gaan om bestraffende, zogenaamde punitieve sancties, zoals de bestuurlijke boete. Ook is het mogelijk dat een herstelsanctie, de zogenaamde reperatoire sanctie, wordt opgelegd. Het onderscheid tussen bestraffende en herstelsancties is om meerdere redenen van belang. Als sprake is van een bestraffende sanctie hebt u bijvoorbeeld meer rechten en worden er zwaardere eisen aan het bewijs gesteld. Daarnaast geldt als vuistregel dat niet twee keer een bestraffende sanctie opgelegd mag worden voor hetzelfde feit. Een bestraffende en een herstellende sanctie naast elkaar mag echter wel. Ook het opleggen van meerdere herstelsancties na elkaar of soms zelfs tegelijkertijd, is een mogelijkheid.

Bestraffende sancties

De meest voorkomende bestraffende sanctie in het bestuursrecht is de bestuurlijke boete.

Een bestuurlijke boete kan worden opgelegd voor overtreding van bestuursrechtelijke voorschriften, zoals het overtreden van vergunningvoorschriften, het in dienst hebben van illegale vreemdelingen, overtredingen van de Arbo, overtreding van de Meststoffenwet, overtreding van de Wet dieren, etcetera. Indien aan u of uw bedrijf een bestuurlijke boete is opgelegd hebt u zes weken de tijd om daartegen in bezwaar te gaan. Doet u dat niet, dan wordt de boete onherroepelijk en is daar in beginsel niets meer tegen te doen. Als een bestuurlijke boete is opgelegd of als het bestuursorgaan een voornemen heeft geuit een boete op te leggen, kunt u zich door Kuyp Baar laten bijstaan. Samen met u wordt eerst bezien of het zinvol is om in bezwaar of beroep te gaan. Daarbij wordt altijd de afweging gemaakt tussen het te verwachten resultaat en de met een procedure gepaard gaande kosten. Hebt u een boete of een voorgenomen boetebesluit ontvangen, neem dan contact met ons op.

Herstelsancties

Hoewel de meeste andere bestuurlijke sancties naast de boete onder de herstelsancties vallen, kunnen die sancties vaak wel degelijk als een ‘straf’ voelen en zeer ingrijpend zijn. De meest voorkomende bestuurlijke herstelsancties zijn de last onder dwangsom en de last onder bestuursdwang. Daarnaast zijn er nog diverse andere bestuurlijke sancties, zoals de intrekking van een vergunning of de korting op een subsidie.

Last onder dwangsom

Een last onder dwangsom wordt opgelegd om u te dwingen een overtreding te beëindigen. In de last moet worden omschreven wat u moet doen of nalaten om de overtreding te beëindigen. Dat moet altijd binnen een bepaalde termijn, de zogenaamde begunstigingstermijn. Als u daar niet aan voldoet,verbeurt u een dwangsom. Dat kan een bedrag per overtreding zijn of een bedrag gekoppeld aan een tijdseenheid. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat de gemeente stelt dat uw café de sluitingstijden overtreedt. Dan kan een dwangsom worden opgelegd waarbij wordt bepaald dat per keer dat een overtreding van de sluitingstijden wordt geconstateerd, een dwangsom verbeurd raakt. Ook kan het zijn dat gelast wordt een bepaald bouwwerk af te breken voor een bepaalde datum, omdat het bouwwerk in strijd is met de bestemming. Dan kan in de last bepaald worden dat u een bedrag moet betalen per week of zelfs per dag, zolang u het bouwwerk niet afbreekt. Deze bedragen kunnen flink oplopen, duizenden tot tienduizenden euro’s aan dwangsommen is bepaald niet uitzonderlijk. Ook als aan u een last onder dwangsom wordt opgelegd, is het dan ook verstandig contact met een specialist op te nemen om de mogelijkheden van een procedure tegen die last of tegen het verbeuren van de dwangsommen te bezien.

Last onder bestuursdwang

De last onder bestuursdwang heeft hetzelfde doel als de last onder dwangsom. Het enige verschil is dat bij de last onder bestuursdwang het overheidsorganen zelf kan overgaan tot beëindiging van de gestelde overtreding, als u dat niet binnen de begunstigingstermijn doet. De kosten van die bestuursdwang kunnen op u verhaald worden. Zo kan ook een last onder bestuursdwang worden opgelegd bij een bouwwerk dat in strijd is met de vergunning, alleen verbeurt u nu geen dwangsom maar laat het overheidsorgaan het bouwwerk zelf afbreken na de begunstigingstermijn. De kosten daarvan worden dan op u verhaald. De last onder bestuursdwang wordt echter ook ingezet om over te gaan tot sluiting van panden waarin bijvoorbeeld een hennepkwekerij is aangetroffen, of tot sluiting van horeca vanwege de overtreding van de vergunningsvoorwaarden of het horecabeleid. Een andere ingrijpende uitwerking van bestuursdwang kan zich voordoen bij handhaving op basis van de Wet dieren. Nu de gevolgen van een last onder bestuursdwang zeer ingrijpend kunnen zijn, is ook hier het advies contact op te nemen met een deskundig advocaat. Samen met u kan bezien worden of er redenen zijn om tegen de last te procederen, omdat u bijvoorbeeld de overtreding betwist, of omdat er andere gebreken aan de last kleven. Ook kan getracht worden met het handhavende bestuursorgaan tot een compromis te komen of de begunstigingstermijn te laten verlengen.