Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeActueelInformatie voor in Nederland aangehouden Belgen

Informatie voor in Nederland aangehouden Belgen

Informatie voor in Nederland aangehouden Belgen

Informatie voor in Nederland aangehouden Belgen

Aangehouden en dan?

Een aangehouden persoon kan maximaal 6 dagen op een politiebureau worden vastgehouden. Een ieder die wordt aangehouden voor een misdrijf heeft recht op bijstand van een kosteloze advocaat. Indien men langer dan 9 uren op het politiebureau moet verblijven (de tijd tussen 24:00 – 09:00 telt niet mee) wordt hem automatisch een advocaat toegewezen. Ook behoort het Belgisch consulaat ingelicht te worden. Op het politiebureau heeft men niet het recht om andere personen dan de advocaat te bellen, of bezoek van familie te ontvangen. Wanneer de aangehouden persoon wordt overgeplaatst naar een Huis van Bewaring (HvB) mag hij wel bellen en bezoek ontvangen.*

Wanneer voortduring van de vrijheidsbeneming volgens de officier van justitie noodzakelijk is, wordt iemand uiterlijk 3 dagen en 18 uren na de aanhouding voorgeleid aan een rechter (zitting achter gesloten deuren). Indien de rechter de aangehouden persoon niet in vrijheid stelt, gaat men na de voorgeleiding ofwel terug naar het politiebureau waar men nog maximaal 3 dagen kan worden vastgehouden, ofwel naar een HvB waar men voor maximaal 14 dagen in bewaring kan worden genomen. Een bevel tot bewaring wordt enkel afgegeven indien een stevige verdenking bestaat dat de aangehouden persoon een strafbaar feit heeft begaan en er daarnaast ook nog wettelijke redenen bestaan voor voorlopige hechtenis. Tijdens de bewaring kan de officier van justitie de gevangenhouding vorderen. Hierover wordt geoordeeld door drie rechters. De gevangenhouding duurt maximaal 90 dagen. Binnen (6 + 14 + 90) 110 dagen zal de eerste openbare zitting worden gehouden. Ook daarna kan de voorlopige hechtenis voortduren.

Overzicht van politiebureaus in Nederland: klik hier

Overzicht van gevangenissen/huizen van bewaring: klik hier

Overzicht van rechtbank en gerechtshoven in Nederland: klik hier

Advocaat

De advocaat is onafhankelijk en werkt niet samen met politie of justitie en heeft een geheimhoudingsplicht. Een toegewezen advocaat wordt betaald door de overheid (pro deo). De advocaten die worden toegewezen zijn niet altijd gespecialiseerd in het strafrecht. Strafrechtspecialisten zijn aangesloten bij vakverenigingen NVJSA of NVSA. Op de websites van deze verenigingen kunt u nagaan of de advocaat een specialist is. Het spreekt voor zich dat men zich door een strafrechtspecialist wil laten bijstaan. De aangehouden persoon hoeft geen genoegen te nemen met de toegewezen advocaat. De aangehouden persoon mag op ieder moment vragen om een advocaat van zijn keuze. Sommige advocaten werken alleen op betalende basis. De advocaat zal u daar altijd vooraf over informeren. Gemiddeld variëren tarieven van advocaten tussen 150,00 euro en 450,00 euro per uur. Indien de strafzaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel, kan om een schadevergoeding voor o.a. advocaatkosten worden verzocht.

Wat mag de eerste dagen na aanhouding o.a. worden verwacht van een advocaat?

–        Hij informeert de aangehouden persoon over zijn rechten;

–        Hij houdt toezicht op het welzijn van de aangehouden persoon en zorgt dat de aangehouden persoon zijn rechten    kan uitoefenen;

–        Hij adviseert de aangehouden persoon over de processtrategie;

–        Op verzoek van de aangehouden persoon informeert hij familie of vrienden over de aanhouding. (zonder toestemming van de aangehouden persoon, mag hij geen informatie aan derden verstrekken);

–        Hij kan verhoren bijwonen;

–        Hij kan inzage krijgen in processtukken;

–        Hij kan aan de rechter verzoeken om de aangehouden persoon in vrijheid te stellen.

 Weet u niet wie de advocaat van de aangehouden persoon is?

 Indien u weet dat een persoon in Nederland is aangehouden, maar u niet weet wie de advocaat van deze persoon is, kan ik dat in sommige gevallen achterhalen. Ik heb daarvoor in ieder geval de volledige naam en geboortedatum van de aangehouden persoon nodig.

 Europees aanhoudingsbevel of uitleveringsverzoek

Vraagt Nederland om overlevering of uitlevering van een Belg, neem dan zo snel mogelijk contact op met een Nederlandse strafrechtadvocaat. In een dergelijk geval kan de advocaat nog voordat de betrokken persoon feitelijk in Nederland wordt vastgezet vragen om het procesdossier om op die manier zo voortvarend als mogelijk de strafzaak te behandelen, of om onmiddellijk na aankomst te verzoeken om invrijheidstelling.

Huis van bewaring

Wanneer de aangehouden persoon in een HvB wordt geplaatst, gelden de regels van het betreffende HvB. Een gevangene mag persoonlijke goederen ontvangen (bijvoorbeeld: kleding, boeken, foto’s, een kleine audio-installatie). De procedure voor invoer van goederen verschilt per HvB. Een gevangene heeft recht op een uur bezoek per week. De gevangene moet zijn bezoek zelf aanmelden in het HvB. Een gevangene moet betalen voor zijn telefoongesprekken, voor aanvullende voeding en overige producten uit de gevangeniswinkel. De gevangene heeft een rekening binnen het HvB waarop geld gestort kan worden.

Slot

De vorenstaande beschrijving is vanzelfsprekend niet volledig, maar is bedoeld als handvat voor de achterblijvers.

De specialisten van Kuyp Baar advocaten zijn gespecialiseerd in het strafrecht en zijn bevoegd te procederen bij alle rechtbanken en gerechtshoven in heel Nederland en ook bij de Hoge Raad der Nederlanden.  Bijstand wordt verleend  op betalende basis en in sommige gevallen pro deo.

 —————

*In ernstige zaken kan de officier van justitie ‘beperkingen’ opleggen aan de aangehouden persoon. In dat geval mag de aangehouden persoon geen enkel contact hebben met anderen dan zijn advocaat. Zijn advocaat mag geen informatie over de inhoud van de strafzaak delen met derden.