Direct contact? Bel: +31 (0)85 081 70 50 of mail: info@kuypbaar.nl

HomeActueelBeleidsregel Toepassing Wet Bibob door DNB

Beleidsregel Toepassing Wet Bibob door DNB

Beleidsregel Toepassing Wet Bibob door DNB

Beleidsregel Toepassing Wet Bibob door DNB

Op 7 april 2021 is de Beleidsregel Toepassing Wet Bibob door De Nederlandsche Bank gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2021, 16887). De beleidsregel is per 8 april 2021 in werking getreden en ziet op de invulling van de onderzoeksbevoegdheid die De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) in het kader van de Wet Bibob heeft.

DNB is is een zogenaamde ‘rechtspersoon met een overheidstaak’ als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 2 van de Wet Bibob. Daarom is DNB bevoegd tot het doen van een Bibob-onderzoek. Met een dergelijk Bibob-onderzoek wordt de integriteit van de contractspartij beoordeeld, alsmede de bij de transactie betrokken (rechts)personen. Op die manier is DNB in staat om te voorkomen dat criminele activiteiten door haar worden gefaciliteerd bij het gunnen van opdrachten of het aangaan van vastgoedtransacties.

Met deze nieuwe beleidsregels kan DNB allereerst een Bibob-onderzoek uitvoeren in het kader van een beslissing over het aangaan van een vastgoedtransactie, waarbij zodanige bedrijfsbelangen spelen voor DNB, dat deze een Bibob-onderzoek rechtvaardigen. Bovendien is een Bibob onderzoek mogelijk bij een beslissing over de gunning van een opdracht, waarvan de waarde boven de op dit moment geldende drempelwaarde van € 221.000,- ligt. Daarbij is het wederom van belang dat een Bibob-onderzoek slechts wordt uitgevoerd indien de bedrijfsbelangen van DNB een dergelijk onderzoek rechtvaardigen.

Ten derde kan DNB een onderzoek uitvoeren wanneer zij voornemens is om zich op een overeengekomen opschortende of ontbindende voorwaarde te beroepen, nu het niet doorstaan van de Bibob-toets door de betrokkene een reden voor DNB kan zijn om onderhandelingen tot overeenkomsten af te breken, een opdracht niet te gunnen of een reeds gesloten overeenkomst te ontbinden. Tot slot kan DNB een Bibob-onderzoek uitvoeren bij acceptatie van een onderaannemer. Wederom geldt dat de bedrijfsbelangen voor DNB zodanig moeten zijn, dat deze een onderzoek rechtvaardigen.

Wanneer er nu sprake is  ‘zodanige bedrijfsbelangen van DNB, dat deze een Bibob onderzoek rechtvaardigen’, is nu nog onduidelijk. Vooralsnog is er geen toelichting op deze Beleidsregel (publiekelijk) beschikbaar waaruit volgt hoe dit begrip wordt ingevuld. Naar verwachting zal het criterium om die reden zijn weg moeten vinden in de praktijk.

Met invoering van deze beleidsregel kan verwacht worden dat de DNB in de toekomst de Wet Bibob ook daadwerkelijk zal gaan inzetten, bij het gunnen van opdrachten of het sluiten van vastgoedtransacties.

Krijgt u te maken met een Bibob-onderzoek en wilt u daarover advies of is sprake van het weigeren van een vergunning, transactie of contract vanwege de Bibob? Neem dan contact met ons op.